Definicje

 1. Sprzedawca – firma Rowerowy Squad mieszcząca się przy ul. Piłsudskiego 205a 05-270 Marki prowadząca sklep internetowy rowerowysquad.pl, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, identyfikująca się numerem NIP 000 000 00 00 Działalność gospodarcza wykonywana jest przy ulicy Piłsudskiego 205a 05-270 Marki
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
 3. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem internetowym rowerowysquad.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Towarze oraz kupić Towar u Sprzedającego.
 4. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeku cywilnego zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827). Doręczenie przez Sprzedającego Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą wydania towaru Kupującemu. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz Ogólne Warunki Umów Sprzedaży, Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;
 5. Kupujący – użytkownik, który zawarł umowę Sprzedaży.
 6. Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar lub korzystająca z usług w ramach Produktów innych niż Towar, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

Założenia ogólne

 1. Sklep internetowy oparty jest na oprogramowaniu PrestaShop.
 2. Wszelkie modyfikacje i konfiguracje kodu wykonane są na potrzeby Sklepu internetowego rowerowysquad.pl.
 3. Użytkownik Sklepu internetowego zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w celu zakupu dóbr. W przypadku rezygnacji z produktów dane mogą być skasowane na wyraźną prośbę użytkownika wysłaną poprzez formularz kontaktowy.

 

Zamówienie

 1. Użytkownik składa zamówienie poprzez wybór jednej lub kilku pozycji Towarów które mają być przedmiotem Umowy Sprzedaży oferowanych w sklepie towarów. Prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza ze strony rowerowysquad.pl, potwierdzenie postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności, Klauzuli o Ochronie danych osobowych uznaje się jako wiążące.
 2. Użytkownik wybiera sposób doręczenia i sposób zapłaty z listy dostępnej w Sklepie Internetowym.
 3. Użytkownik wybiera miejsce dostawy Towaru.
 4. Użytkownik weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Towarów, dostawy Towaru, danych Użytkownika oraz cenę za Produkt lub cenę za Dostawę Towaru oraz formę płatności.
 5. Zamówienie zostaje złożone w przypadku zamieszczenia wszelkich danych pozwalających na prawidłową identyfikację Użytkownika oraz potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Potwierdź zakup".
 6. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać dwadzieścia cztery godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone po godzinie 15.00 mogą być rozpatrywane następnego dnia roboczego. Usługi mogą być niedostępne dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie jego awarii.
 7. Użytkownik nie ma obowiązku trwałego rejestrowania się w serwisie aby dokonać zakupu. Po finalizacji zakupu dane Kupującego zostaną usunięte.
 8. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje za pomocą poczty elektronicznej informację o złożeniu zamówienia w systemie zawierającą numer zamówienia. Stanowi ono jedynie potwierdzenie doręczenia Zamówienia na serwer poczty elektronicznej Usługodawcy i nie kreuje zobowiązań po stronie Użytkownika ani Sprzedającego.
 9. W przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić przewidywany termin jego realizacji.
 10. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w niniejszym Regulaminie terminie lub w ofercie dotyczącej danego Towaru, Sprzedawca za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie powiadomi Użytkownika o stanie realizacji zamówienia lub innym terminie jego realizacji.
 11. Użytkownik jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia.
 12. Użytkownik może podjąć decyzję o częściowej realizacji zamówienia.
 13. W sytuacji braku dostępności Towaru na rynku Sprzedawca za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie powiadomi Użytkownika o tej okoliczności.
 14. Użytkownik może anulować Zamówienie do momentu wysłania towaru przez Sprzedawcę na adres Kupującego.
 15. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie):
  1. poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone), albo
  2. zaproponuje Użytkownikowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Użytkownika, przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej w wykonaniu danegoZamówienia będą Towary objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).
 16. W terminie trzech kolejnych dni po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji anulowania Zamówienia w części Użytkownik może potwierdzić Sprzedającemu w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Użytkownik nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, odnośne Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości przez Użytkownika.
 17. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia w wybranym przez Użytkownika miejscu Dostawy Towaru na podany wcześniejadres,wysyłając do Użytkownika Potwierdzenie Zamówienia.
 18. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mocy wiążącej z chwilą doręczenia towaru do Kupującego. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w sytuacji, gdy Kupujący wybierze odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego. W takim przypadku Złożenie zamówienia poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na wskazany Towar i przygotowanie go do sprzedaży. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dojdzie w chwili osobistej akceptacji oferty Kupującego po zapoznaniu się z Towarem.
 19. Użytkownik będzie informowany przez Sprzedającego o bieżącym statusie Zamówienia drogą elektroniczną.
 20. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania rozpatrywania Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego informując o tym Użytkowników w formie wyraźnego komunikatu na stronach Sklepu Internetowego oraz dodatkowo w wiadomości automatycznej wysyłanej do kupującego po złożeniu zamówienia.
 21. Decyzję o wstrzymaniu przyjmowania zamówień podejmuje Sprzedający w sytuacji gdy:
  1. ilość zamówień przekracza możliwości techniczne Sprzedającego do prawidłowego i terminowego wykonania Umów Sprzedaży;
  2. planowana jest przerwa techniczna związana ze wstrzymaniem sprzedaży, np. urlop, inwentaryzacja;
  3. siła wyższa uniemożliwia prawidłowe i terminowe wykonanie Umowy Sprzedaży.
 22. W przypadku nieodebrania Towaru przez Użytkownika w terminie 7 dni, o ile strony Umowy Sprzedaży nie uzgodnią innego terminu odbioru Towaru, Sprzedający może anulować rezerwację i traktować ją, jakby nigdy nie została złożona. O fakcie anulowania zamówienia Kupujący jest informowany poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej zawierającej treść “Twoje zamówienie zostało anulowane”.
 23. Sklep dostarcza zamówione towary wyłącznie na terenie Polski.

 

Korzystanie ze Sklepu Internetowego z rejestracją konta:

 1. Rejestracja konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Użytkownika, jego adres, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu. Użytkownik ustanawia Hasło we własnym zakresie. Rejestracja wymaga zaakceptowania przez Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza stosownej klauzuli, potwierdzającej akceptację zapisów Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta a także w celu realizacji zamówień oraz akceptacji ich warunków.
 2. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiednie Login i Hasło, gdzie Login to adres e-mail Użytkownika podany w trakcie rejestracji.
 1. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi mającymi na celu umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o wyglądzie, parametrach użytkowych i właściwościach Towaru.
 2. Zdjęcia Towaru prezentowane w Sklepie internetowym mogą różnić się w niewielkim stopniu od Towarów wydawanych Kupującemu ze względu na sposób prezentacji zdjęć na urządzeniu użytkownika, ustawienia kolorów czy warunków oświetlenia. Nie rodzi to jednak skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Użytkownika lub Kupujących będących Konsumentami.
 3. Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego lub jego niezwłoczne sprowadzenie od dystrybutora/importera.

 Wsparcie techniczne i dane

 1. Dostępne całodobowo pod adresem mailowym biuro@rowerowysquad.pl
 2. W godzinach 9-17 telefoniczne pod numerem 602 135 738
 3. Dane są zabezpieczane w systemie tygodniowym i na wyraźną prośbę właściciela mogą zostać przywrócone. Akceptujemy tylko zgłoszenia z adresu mailowego podanego podczas rejestracji.
 4. Dane niezarejestrowanych użytkowników nie będą przechowywane dłużej niż 30 dni od finalizacji zamówienia

Utrzymanie danych osobowych użytkowników i kupujących

 1. Zastrzegamy sobie prawo do skasowania danych jeśli kupujący podał nieprawdziwe dane rejestracyjne i kontaktowe.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do skasowania danych jeśli kupujący nie dokona płatności za usługi lub produkty w zakładanym czasie.
 3. Wszelkie nadużycia wykonane przez użytkowników i kupujących na szkodę sprzedawcy, będą traktowane i sankcjonowane zgodnie z obowiązującym prawem.

 Zwroty zakupionych towarów

 1. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), wraz z późniejszymi zmianami.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób np. mailowo.
 • podać numer faktury lub zamówienia,
 • wskazać numer rachunku bankowego na który należy dokonać zwrotu ceny, o ile zwrot ma nastąpić na inne konto niż te, z którego Kupujący dokonał zapłaty za Towar.
 • Zwrot zapłaconej przez Kupującego kwoty nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez Sprzedawcę.
 1. Prawo do zwrotu Towaru nie przysługuje Kupującemu niebędącemu Konsumentem.
 2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, oddzielnie – jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do przesyłki ze zwracanym Towarem powinien zostać dołączony oryginał podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że wcześniej takie oświadczenie zostało wysłane pocztą, kurierem lub przesłane w postaci skanu na adres e-mail. W razie wykonania przez Kupującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zwrot Towaru przez Kupującego może nastąpićza pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usługi kurierskie, transportowe lub pocztowe.
 3. Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczała poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. Kupujący powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedającego.
 4. W przypadku wyraźnych znamion użytkowania, uszkodzeń mechanicznych nie powstałych w wyniku transportu, sprzedawca ma prawo do częściowego zwrotu środków kupującemu, jednak nie mniej niż 50% ceny zapłaconej przez kupującego.
 5. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny Towaru i poniesionych kosztów dostawy do Kupującego zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. W przypadku odesłania Towaru do Sprzedawcy w celu jego zwrotu Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Formularze do pobrania:

Zwrot towaru
Oświadczenie odstąpienia do umowy

Reklamacje 

 1. W przypadku:
 1. gdy towar posiada wady fizyczne,
 2. niezgodności towaru z umową,
 3. opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia,

Kupujący może złożyć reklamację.

 1. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji Towarów, zaleca się, aby Kupujący składając reklamację z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową wypełnił formularz reklamacji dostępny w sekcji „Reklamacje” Sklepu Internetowego i przesłał go Sprzedającemu w postaci skanu drogą elektroniczną lub pocztą (nie jest to warunek rozpatrywania reklamacji).
 2. W przypadku, gdy stan przesyłki budzi wątpliwości (np. uszkodzone opakowanie zewnętrzne bądź inne przesłanki mogące świadczyć o uszkodzeniu zawartości przesyłki) Kupujący może odmówić przyjęcia takiej przesyłki. Należy wtedy niezwłocznie poinformować Sprzedającego o takiej sytuacji. Sprzedający dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego wyjaśnienia sprawy i dostarczenia przesyłki w stanie nienaruszonym.
 3. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru wydawanego Kupującemu w zestawieniu z wyglądem Towaru (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie Internetowym, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedającego wobec Kupującego, w szczególności nie ogranicza w żaden sposób praw Kupującego będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy.
 4. Szczegółowych informacji dotyczących procesu reklamacji można zasięgnąć pod numerem telefonu 602 135 738, e-mailem na adres reklamacje@rowerowysquad.pl, albo bezpośrednio u Sprzedającego.
 5. Reklamacje Kupującego na podstawie gwarancji należy zgłosić za pośrednictwem Sprzedającego. Reklamacje te rozpatruje właściwy gwarant (wystawca oświadczenia gwarancyjnego). Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dołączona do Towaru lub informacja znajdująca się na stronie internetowej gwaranta.
 6. Towar, będący przedmiotem reklamacji na podstawie gwarancji należy dostarczyć do Sprzedającego osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera za własny koszt. W momencie uznania reklamacji, Sprzedający zwróci Kupującemu koszty dostarczenia towaru.
  • Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w pkt. VII.2, powyżej.
  • Dowód zakupu Towaru oraz ważna karta gwarancyjna są niezbędne do przyjęcia przez Sprzedającego reklamacji na podstawie gwarancji.
  • Termin i zasady rozpatrywania reklamacji Towaru zgłoszonej na podstawie gwarancji określone są w treści dokumentu gwarancyjnego.
  • Gwarancja nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Kupującego ani nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Towaru.
 1. Kupujący powinien po wcześniejszym poinformowaniu Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesłać reklamację w formie pisemnej wraz z wadliwym Towarem i dowodem zakupu na adres pocztowy Sprzedającegoza pośrednictwem poczty lub kuriera.
 2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar. 
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. W przypadku konieczności przekazania sprawy do podmiotów powiązanych proces rozpatrywania może się wydłużyć, o czym Kupujący zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
 4. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczonego Towaru Sprzedawca zwróci Kupującemu koszt przesłanie Towaru Sprzedawcy.
 5. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy Towar.
 7. Gdyby dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie byłoby możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego zapłaconą kwotę.
 8. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana ze względu np. na jej bezzasadność, lub brak dowodu zakupu u Sprzedającego zostanie odesłany do Kupującego.
 9. W przypadku doręczenia przesyłki przez przewoźnika kupujący może sprawdzić jej zawartość w obecności pracownika firmy przewozowej (po dokonaniu zapłaty jeśli wybrano formę płatności przy odbiorze). Wszelkie stwierdzone braki lub uszkodzenia, o ile są możliwe do stwierdzenia, powinny być zgłoszone i spisane na protokole, z zaznaczeniem uszkodzeń oraz sposobu zabezpieczenia przesyłki. Po spisaniu protokołu szkody konieczne jest złożenie reklamacji – jeżeli jest to możliwe, należy skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia dalszych czynności (spisanie protokołu szkody jest czynnością dodatkową, nie nadaje biegu sprawie – w tym celu Sprzedający składa pisemną reklamację usługi u przewoźnika). Brak protokołu szkody nie ogranicza możliwości złożenia reklamacji z tytułu niewłaściwego wykonania usługi transportowej. Protokół może jednak okazać się istotnym dowodem w przypadku spornych kwestii przy rozpatrywaniu reklamacji przez przewoźnika.

Gwarancja

 

Rękojmia za wady

 

 1. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, to wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na Towar wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 4. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.
 5. Kupujący nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
 6. Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady Towaru, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przezKupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 7. Sprzedający umożliwia zapłatę w następujących formach:
  • Kupujący może zapłacić cenę za Towar w sposób dostępny w Sklepie Internetowym
  • płatność przelewem bankowym na rachunek Sprzedającego przed dostawą Towarów (numer rachunku zostanie przesłany Kupującemu po wybraniu takiej formy płatności)
  • płatność gotówką przy odbiorze do rąk przewoźnika wydającego towar.

 

 

Płatności i dostawa

 1. Płatności bezgotówkowe w serwisie są realizowane za pośrednictwem E-service świadczącym usługę Przelewy24 – to uzupełnimy gdy się dowiemy.
 2. Wszelkie problemy wynikające z nieotrzymania płatności lub zwrotu za transakcję, będą wyjaśniane zgodnie z regulaminem i postanowieniami usługi Przelewy24
 3. Dostawa towaru nastąpi po ówczesnym wybraniu jednej z metod dostarczenia towaru, podczas realizacji zakupu w serwisie.
 4. W przypadku zaznaczenia przez Kupującego w Zamówieniu opcji dostawy wysyłkowej na wskazany adres, w wykonaniu Umowy Sprzedaży, Sprzedający zleca usługę transportową firmie trzeciej, które są możliwe do wybrania w trakcie składania zamówienia. Usługi transportu są świadczone na podstawie regulaminu dostępnego na stronie internetowej wybranego przewoźnika. Sprzedający dokonuje wysyłki zamówionych Towarów nie później niż w ciągu 21 dni od daty Przyjęcia Zamówienia.
 5. Przesyłki kurierskie są realizowane poprzez DPD kurier, z możliwością dostarczenia produktów do paczkomatów Inpost.
 6. Wszelkie reklamacje związane z problemami logistycznymi na poziomie DPD kurier, będą wyjaśniane przez Sprzedającego zgodnie z regulaminem obowiązującym u wybranego przewoźnika.

Ogólne warunki umów sprzedaży

 1. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią integralną cześć każdej Umowy Sprzedaży.
 2. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego wyrażone są w polskich złotych (PLN) i są wartościami brutto, tzn. zawierają wszelkie podatki (w szczególności podatek VAT) oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Towaru, a tym samym stanowią całkowity wymiar (kwotę) świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z zakupem Towaru.
 3. Cena jednostkowa Towaru uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym z chwilą złożenia Zamówienia.
  Kupujący obciążany jest kosztami Dostawy Towaru zgodnie z informacjami prezentowanymi na stronach Koszyka (przez złożeniem zamówienia) oraz potwierdzonymi w wiadomości elektronicznej e-mail potwierdzającej otrzymanie zamówienia przez Sprzedającego.
 4. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mocy wiążącej z chwilą dostarczenia Towaru do kupującego.
 5. Kupujący obciążany jest kosztami Dostawy Towaru zgodnie z informacjami zawartymi na stronie sklepu dot. złożeniem zamówienia.
 6. Własność Towaru, stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży przechodzi na Kupującego z chwilą uiszczenia Sprzedającemu płatności za Towar, wraz z ewentualnym kosztem dostawy Towaru, jeżeli Kupujący wybierze w Zamówieniu opcję Dostawy.
 7. Wszelkie ryzyka związane z posiadaniem Towaru (w tym ryzyko jego utraty lub pogorszenia) przechodzą na Kupującego z chwilą wydania Towaru.


 Polityka Prywatności 

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z Serwisu, Użytkowników jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Sprzedawcęw celu realizacji procesu sprzedaży oraz informowania o nowościach w serwisie, jeśli użytkownicy wyrażą zgodę na dalsze przetwarzanie danych w tym zakresie.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres konieczny dla świadczenia usług w ramach Serwisu oraz w innych celach zgodnych z prawem, w szczególności określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, w tym celu należy się zwrócić do Sprzedawcy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, czasami może być jednak niezbędne, aby korzystać z niektórych usług Serwisu.
 5. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko Serwisu i nie reguluje zasad przetwarzania danych osobowych na innych stronach internetowych, do których odesłania (linki) zawiera Serwis.
 6. W przypadku zbierania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących  Użytkowników za pośrednictwem formularzy dostępnych w ramach Serwisu - cel ich przetwarzania został podany przy formularzu, za pośrednictwem którego następuje zbieranie danych.
 7. Sprzedawca nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia w sposób świadomy. Zachęcamy rodziców, aby przekazywali dzieciom informację o korzystaniu z Internetu i kwestiach podawania informacji, w tym danych osobowych w Internecie. 
 8. W momencie  odwiedzenia przez Użytkownika  Serwisu, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, jak również szereg informacji związanych z połączeniem, takich jak:
  - informacje o przeglądarce internetowej Użytkownika, którą się posługuje  korzystając  z Serwisu,
  -informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,  adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (jeżeli  odwiedzenie Serwisu nastąpiło przez link umieszczony na innej stronie internetowej).
  -Powyższe informacje, jak również dane dotyczące korzystania przez  Użytkownika z Serwisu, będą przetwarzane w celach technicznych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz  celach statystycznym. 
 9.  Pliki „cookies” to niewielkie pliki tekstowe umieszczone w folderze przeglądarki. Podczas przeglądania witryny internetowej tego rodzaju plik umieszczony w urządzeniu wysyła pewne informacje do przeglądarki. Pliki „cookies” są bardzo rozpowszechnione i używane w wielu witrynach internetowych z uwagi na swoją przydatność. Pliki te mogą być także używane w celach marketingowych. Więcej informacji  dotyczących plików „cookies” można znaleźć np. w:
 Bez umieszczania niektórych plików „cookies” w urządzeniu, którym posługuje się Użytkownik nie jesteśmy w stanie oferować wszystkich funkcjonalności Serwisu. Są one niezbędne do tego, by zapewnić  Użytkownikowi możliwość pełnego wykorzystania z Serwisu.
 • są wykorzystane by zbierać informacje statystyczne o aktywności Użytkowników w Serwisie,
 • poprawiają funkcjonalność witryny, ponieważ umożliwiają zapamiętywanie pewnych wyborów i ustawień Użytkownika. Te pliki „cookies” używane są przez Embram oraz podmioty trzecie, które świadczą usługi dotyczące Serwisu.

Informacje te  umożliwią doskonalenie Serwisu tak, by spełniał on  oczekiwania Użytkownika.

 1. Dane uzyskiwane przez  Serwis dzięki plikom „cookies” nie są przypisywane do konkretnej osoby.
 2. Istniej także grupa plików „cookies”, która zapamiętuje wizyty Użytkownika w Serwisie, podstrony lub linki, które zainteresowały Użytkownika. Umożliwiają one spersonalizowanie treści  do indywidualnych preferencji Użytkownika. Te pliki „cookies” mogą także śledzić ruchy Użytkownika również w innych serwisach internetowych.
 3.  Jeżeli  Użytkownik kontynuuje korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień – oznacza to, że akceptuje zamieszczanie i korzystanie z plików „cookies”.
 4. Użytkownik może uniknąć wszystkich lub niektórych tego rodzaju plików poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki  w taki sposób, by nie pozwalała niektórym albo wszystkim witrynom na ich przechowywanie bądź by za każdym razem powiadamiała Użytkownika, gdy witryna chce przechować na urządzeniu Użytkownika taki plik. Użytkownik może w każdej chwili usunąć  pliki „cookies”, które już zostały zapisane na urządzeniu Użytkownika. W celu zablokowania przyjmowania plików „cookies” należy zapoznać się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki.  Można je znaleźć w menu w zakładce „Opcje” lub „Ustawienia” lub skorzystać z funkcji „Pomoc” w przeglądarce.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2016
 2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie serwisu rowerowysquad.pl i wchodzą w życie z dniem publikacji. 
 3. W sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie zastosowanie mają ogólne przepisy polskiego prawa.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiekpraw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocybezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowieńniniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie będzie:
 • naruszał Regulaminu,
 • podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
 • naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Usługodawcy, ani osób trzecich,
 • dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa
 1. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, umowa ta uważana jest za niezawartą.